دپارتمان تحقیق و توسعه بین الملل

در راستای افزایش سطح فناوری و به روز بودن اطلاعات واحدها و تولید های کشور از یک سو، و معرفی محصولات تولیدی ساخت ایران به دنیا از سوی دیگر، نیاز مبرم به تعاملات بین واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با دیگر کشورها بر اساس نیازسنجی دقیق می باشد که این امر مهم در دپارتمان تحقیق و توسعه بین الملل دانش افروزان صورت پذیرفته و با توجه به ارتباطات قوی این دپارتمان با بیشتر کشورهای هدف توانایی پذیرش و ارسال هیئت های تجاری بر اساس نیازسنجی ها با قدرت قابل انجام می باشد.

فرم درخواست خدمات

آلبوم دپارتمان