دپارتمان ارتباط صنعت با دانشگاه

مهمترین نیاز مشترک تمامی فعالیت ها، ارتباط علم و عمل می باشد که ارمغان آن استفاده از نیروهای متخصص در زیر مجموعه های مربوطه ودر نتیجه ارتقاء صنعت کشور خواهد بود، این مهم در اولین دپارتمان تخصصی ارتباط صنعت با دانشگاه توسط مرکز دانش افروزان صورت پذیرفته است. سازمان ها و واحد های مرتبط با صنعت جهت ارتباط تخصصی با دانشگاه و استفاده از نیروهای علمی و حل مشکلات داخلی صنعت و همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در راستای شناسایی بازارکار فراگیران خود و برقراری ارتباط جهت اشتغال آنها در زمینه تخصصی خود از دپارتمان ارتباط با صنعت دانش افروزان می تواندد بهره مند گردند.

فرم درخواست خدمات

آلبوم دپارتمان