لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

مشاهده نتایج آزمون تئوری

مشاهده نمرات آزمون عملی

دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای از سایت سازمان